ÜRO resolutsioon 1325: Naised, rahu ja julgeolek

Eesti NATO Ühing on korraldanud koostöös Kaitseministeeriumi, NATO peakorteri ning Friedrich Eberti Fondiga üritustesarja “Naised, rahu ja julgeolek” alates 2012. aastast. Iga üritus keskendub spetsiifilisele aspektile laiast “Naised, rahu ja julgeolek” raamistikust ning toetab ÜRO resolutsiooni 1325 Eesti tegevuskava täideviimist. Alates 2016. aastast oleme tulenevalt ümarlaudade populaarsusest korraldanud vastaval temaatikal üks kord aastas suurema konverentsi. Tutvu “Naised, rahu ja julgeolek” temaatika infovoldikuga.

 

2018. aastal toimus konverents 1. märtsil Kaitseministeeriumis. Konverentsi toetas NATO peakorter, Friedrich Eberti Fond, Kanada saatkond, Kaitseministeerium ja Haridus-ja Teadusministeerium.

Rahvusvaheline konverents toimus naistepäeva eelsel nädalal, et rõhutada naiste kaasamise olulisust julgeoleku protsesside tagamisel ja juhtida tähelepanu naiste olukorrale kriisisituatsioonides. Käesoleva aasta konverentsi rahvusvahelise arutelu fookuses oli Põhjamaa riikide parimate praktikate ja kogemuste jagamine naised, rahu ja julgeolek tegevuskava edendamisel. Siseriiklik arutelupaneel käsitleb Eesti naiste perspektiivi rahu ja julgeoleku tagamisel ning väljakutseid ja võimalusi naiste kaasamise edendamiseks.

Konverentsi kokkuvõtet saab lugeda SIIN.

Ürituse pildid meie Facebooki lehel ja kodulehe galeriis.

 

2017. aastal toimus konverents 10. märtsil Riigikogu konverentsisaalis. Konverentsi kokkvõtet saab lugeda SIIT. Samuti on võimalik konverentsi järele vaadata videosalvestusest

President Kersti Kaljulaidi tervitus konverentsil osalejatele: Vabariigi Presidendi tervitus Eesti NATO Ühingu konverentsile “Naised, rahu ja julgeolek”

 

2016. aasta konverents toimus naistepäevanädalal, 11. märtsil,  rõhutamaks naiste olulisust julgeoleku protsesside tagamisel ja juhtimaks tähelepanu naiste olukorrale kriisisituatsioonides tuginedes ÜRO resolutsioonile 1325. Konverentsil osales üle 100 osaleja nii avalikust kui ka kolmandast sektorist, lisaks ajakirjanikud, saatkondade esindajaid, üliõpilased, erinevate organisatsioonide esinejad. Tavakodanikud said konverentsist osa online videoülekande ja meedias kajastatavate arutelude kaudu. Projektiga panustatakse ÜRO resolutsiooni 1325 Eesti tegevuskava täitmisesse. Kokkuvõtet 2016. aasta konveretsis saab lugeda SIIT

 

Ülevaade toimunud ümarlaudadest eelnevatel aastatel:

 

2012. aastal toimunud seminar-arutelude sisuna nähti viimasel kahel aastal kolmes rahvusvahelises organisatsioonis, Euroopa Liit, NATO ja ÜRO, vastu võetud ÜRO resolutsiooni 1325 rakendamise juhiste praktilisuse tagasisidestamist. Eesmärgi täitmiseks sooviti arutelu teemal, kas need juhised on praktikas kasutatavad. Kuigi juhiste kasutusaeg on olnud võrdlemisi lühike, eeldati, et praktikud missioonidelt oskavad hinnata, kuidas juhistes sisalduvat on olnud võimalik rakendada. Samuti oli projekti eesmärgiks, et peale seminar-arutelu toimumist saaksid osalejad jagada saadud teavet oma institutsioonides. Seminar-arutelu eesmärgina nähti teadlikkuse kasvu ja senise töö tõhustamist Eesti siseriiklikul maastikul.

 

30. oktoobril 2012 toimus seminar-arutelu “Naised ja julgeolek”, kus osales 40 inimest mitmest eluvaldkonnast nii tsiviil- kui militaarsfäärist era- ja avalikust ning kolmandast sektorist. Selleks, et hinnata ÜRO resolutsiooni 1325 rakendamise juhiseid ja nende praktilisust ja anda vastavat tagasisidet kutsuti esinema kirjanik Imbi Paju, kes on kirjutanud dokumentaalteose „Soome lahe õed“, mis käsitleb vastavat teemat mineviku aspektidest lähtuvalt. Eri vaatenurki lisasid Riigikogu liige Sven Mikser ning militaarsfäärist andis täiendust kapten-major Ingrid Mühling. Teises paneelis osalesid dr. Tiiu Pohl, Merle Maigre ning Taimar Peterkop, mistõttu oli ka teises paneelis arutelu väga sisukas ning esindatud oli nii akadeemiline seisukoht kui ka avaliku sektori sisuline vaatenurk. Moderaatoriteks valiti Marica Lillemets, kelle pikaajaline kogemus meedia valdkonnas võimaldas arutellu lisada ajakirjanduse temaatika; ning Victoria Punga, kelle kogemus mitmete naistega seotud projektide läbiviijana on võimaldanud tal antud teemasse süveneda.
 
27. novembril 2012 toimus ümarlaud teemal “Naiste roll diplomaatias ja julgeolekus”, kus osales kümme erinevate elualade ja ametite esindajat nii avalikust kui kolmandast sektorist. Vestluse juhatas sisse Iivi-Anna Masso, kes rääkis enda kogemustest töötades Soomes ja oskas tuua võrdlusi Soome ühiskonnaga seoses. Samuti toodi vestluses osalejate poolt välja, et Soomes tähelepanuväärselt rohkem naisi juhtivatel ametikohtadel nii avalikus kui erasektoris ning tihti ei kujutata poliitikat teistmoodi ette. Samal ajal on Eesti valitsuskabinetis vaid üks naisminister ning vastavalt Maailma majandusfoorumi koostatava maailma riikide soolise võrdsuse tabelile on Eesti võrdõiguslikkuse poolest alles 60ndal kohal.

 

12. veebruaril 2013 toimus ümarlaud teemal “Naised ja poliitika”, kus osalejatega vestles Riigikogu liige Kadri Simson ning hommikukohvil osales 12 inimest. Vestluse käigus jäi kõlama, et vaid viiendik valimisteks moodustatud nimekirjades olevatest poliitikutest moodustavad naised ning samuti on Riigikogusse valituks osutunutest umbes 20% naised. Samuti on Eesti langenud soolise võrdõiguslikkuse edetabelis. Ühtlasi tõdeti, et Eestis algab naiste-meeste ebavõrdne esindatus poliitikas ning olukord ühiskonnas kaugemalt kui valimistest ning suhtumine soolisesse võrdsusse algab varakult.

 

7. mail 2013 toimunud ümarlaual arutlesid omavahel Elisabeth Rehn, Kaja Kallas, Raul Markus ning Aleksander Ljudvig, paneeli modereeris Ott Lumi. Peamiseks debatil kõlama jäänud väiteks jäi, et naiste roll suureneb ühiskonnas lähiajal veelgi ning seda eriti julgeolekupoliitilises võtmes. Samal ajal ei ole põlvkondade vahel suuri erinevusi suhtumises soolisesse võrdõiguslikkusesse ning seega ei ole tõenäoline, et vaid aja möödudes, ilma täiendavate tegevusteta, muutub ühiskonna terviku arvamus meeste-naiste rollidest märgatavalt.

 

4. septembril 2013 toimus ümarlaud Viru hotellis, kus keskenduti teemale “Women at Missions” ning esinejateks olid pr. Eva-Maria Liimets Välisministeeriumist, Suurbritannia suursaadik Eestis, T.E. hr Chris Holtby ning pr. Angela Charlotte Isaksson, SHAPE’i soolise võrdõiguslikkuse vanemnõunik.

 

14. novembril 2013 leidis aset “Naised ja julgeolek” temaatiline ümarlaud, täpsemalt keskenduti teemale “Naised ja Lähis-Ida”. Üritusel osalesid pr. Marwa Korayem, pr. Kadri Jõgi, pr. Hille Hanso ning moderaatoriks oli hr. Sven Mikser. Ümarlaual toodi esile Egiptuse, Türgi ning Süüria naiste olukord nii mineviku kui oleviku aspektist lähtuvalt.

 

4. veebruaril 2014 leidis aset järjekorras VII ümarlaud sarjast Naised ja julgeolek. Seekord oli ümarlaua teemaks “Naised ja haridus”. Paneeldiskussioonil võtsid osa: pr. Mailis Reps, hr. Tõnis Lukas, hr. Henrik Agur. Üritust modereeris pr. Sigrid Kõiv. Paneeldiskussioon toimus Radisson Blu Hotel Olümpias.

 

20. mail 2014 toimus ümarlaud teemal “Naiste roll riigikaitses”, ümarlaud kuulus sarja Naised ja julgeolek ning oli järjekorras VIII. Osalejatel oli võimalik kuulata paneeldiskussiooni “Naiste roll riigikaitses”. Diskussioonil osalesid hr. Margus Pale, hr. Hellar Lill, hr. Mart Nutt, pr. Merle Maigre. Üritust modereeris pr. Marica Lillemets. Seekord toimus üritus Tallinnas, Meritoni hotellis.

 

14. oktoobril 2014 toimusIX ümarlaud ürituste sarjast “Naised ja julgeolek”. Seekord oli ümarlaua teemaks “Naiste panus riigikaitsesse – Kaitsevägi, Kaitseliit, Naiskodukaitse või muu”. Paneeldiskussioonil osalesid pr. Helmen  Kütt, pr. Airi Tooming, pr. Sigrid Hartman, hr. Renzo Rajaste ja moderaatoriks oli hr. Juhan Kivirähk. Diskussioon toimus Tallinnas, Radisson Blu Sky Hotellis.

 

10. veebruaril 2015 toimunud X ümarlaual räägiti saabuva  naiste rollist poliitikas. Kohal olid kõikide 2015. a. Riigikogu valimistel täisnimekirjadega kandideerivate erakondade esindajad. Arutelu juhendas Marica Lillemets.

 

8. märtsil 2015 viis Eesti NATO Ühing läbi naistepäevale pühendatud suure konverentsi, mis toimus Narvas, Tartu Ülikooli Narva Kolledžis. Üritusga tähistati XI ümarlauda ning terve päev kestnud konverentsil olid esindatud nii avalik, era- kui kolmas sektor. 

 

26. mail 2015 toimus XII ümarlaud “Naiste roll Eesti ühiskonnas”, mis kujunes tõsist arutelu ja huvitavaid küsimusi tõstatavaks kohtumiseks.  

 

6. oktoober 2015 toimus 2015 aasta viimane ümarlaud, kus osales ka NATO Peasekretäri eriesindaja Marriët Schuurman. Ümarlaua alateemaks oli “ÜRO resolutsiooni 1325 mõju võrdsema ühiskonna loomisel”.