NATO päeva tähistamine

NATO päeva tähistamine aprillis sai traditsiooniks juba alates NATO Ühingu asutamisest aastal 2001.

Selle raames on toimunud konverentsid, loomekonkursid, seminarid, fotokonkursid, joonistusvõistlused, ilmunud eriväljaanded meedias ja palju muud toredat.

Siin mõned näited tähistamisüritustest.

2001.-2003. tähistati NATO päeva aprillis NATO teemaliste avalike seminaridega, mille korraldamisel olid NATO Ühingule abiks välisministeerium, kaitseministeerium, kaitsevägi, kaitseliit ja Tallinnas asuvad mitmed NATO liitlasriikide saatkonnad jpt.

2004, 04.04 tähistati Eesti NATOga liitumist ning NATO sünnipäeva Vabaduse väljakul suurüritusega, kus oli väljas ka Eesti NATO Ühing oma materjalide ja NATO meenetega, jagati sõdurisuppi, esinesid ansamblid, peeti kõnesid, vaatamiseks oli välja pandud kaitsetehnikat. Ürituse kaaskorraldajad olid välisministeerium, kaitseministeerium, kaitseliit ja teised koostööpartnerid.

200504.04 tähistati Eesti NATOga liitumise 1. aastapäeva ning NATO 56. sünnipäeva seminariga välisministeeriumis. Teiste hulgas esines ettekandega ka toonane välisminister Rein Lang. Toimus arutelu riigikaitse ja NATO teemadel.

200630.03.-02.04 toimusid Eesti NATOga liitumise 2. aastapäeva ja NATO 57. sünnipäeva tähistamiseks NATO päeva seminarid viies Eesti koolis (Tallinna Arte Gümnaasiumis, Tallinna 32. keskkoolis, kahes Võrumaa koolis ja Paide Gümnaasiumis). Eesmärk oli koolinoortele tutvustada riigikaitse teemasid, lisaks muule räägiti ka NATO sümboolikast ja sõjaväelistest auastmetest. Igas koolis esines kaitseväelane ja/või kaitseliitlane. Projekt viidi läbi koostööd Noorkotkastega. Kokku osales projektis 575 koolinoort. Jagati NATO voldikuid ja muid infomaterjale, NATO sümboolikaga pastakaid ja võtmehoidjaid.

2007 käisid NATO päeva tähistamise raames külalislektorid koolides tutvustamaks riigikaitse ja NATO temaatikat. Kaasatud olid nii eesti kui venekeelsed koolid. Tutvustati NATO ajaloolist rolli julgeolekupoliitikas, terminoloogiat, Eesti riigikaitse praktilist poolt jpm. Projekti toetasid Kaitseministeerium ja Kaitseväe peastaabi teavitusosakond.

2008, 18.04 toimus NATO Ühingu eestvedamisel Tallinnas Tammsaare pargis koolinoortele ning ka kõigile teistele linnakodanikele mõeldud Riigikaitse päev, millega tähistati Eesti NATOga liitumise 4. aastat ning NATO 59. sünnipäeva. Eesmärk oli tutvustada riigikaitset, NATO poliitikaid, Eesti tegevust NATOs, julgeolekupoliitika teemasid laiemalt, õppimisvõimalusi riigikaitse valdkonnas jpm. Osalejad said kuulata ettekandeid ja suhelda oma ala tippekspertidega. Suures telgis toimus debatt-seminar „NATO arengud peale Bukaresti tippkohtumist“. Noortele tutvustasid õppimisvõimalusi Tartu Kõrgem Sõjakool, Balti Kaitsekolledž jpt. Riigikaitse päeva lõpetas laulja Kerlo Padari eriprogramm.

2009, 14.04 toimus Eesti NATOga liitumise 5. aastapäeva ja NATO 60. sünnipäeva tähistamiseks NATO-teemalise fotonäituse avamine. Näitus kajastas olulisemaid sündmusi NATO asutamisest kuni kaasajani, ajaloost, tegevusest, tulevikuplaanidest. Kajastatud olid lisaks NATO kui organisatsiooni tegevusele ka kontaktid Eestiga. Näitus rändas 9 kuu jooksul Tallinnas, Pärnus, Pärnumaal ja Tartus.

2010 aprillis toimus NATO päev Tallinnas, mil EATA korraldas NATO-teemalise teabepäeva koostöös partneritega riigikaitse ning rahvusvahelise koostöö ja -abi valdkonnast (Kaitsejõud, Värbamiskeskus, Päästekompanii, Punane Rist, jt.). NATO päeva tegevused toimusid Vabaduse väljakul ja kaasatud olid erinevad sihtgrupid lastest eakateni. Teemadeks olid NATO kui alliansi olulisus kaasaegses maailmas, Eesti osalemine NATO poliitikate väljatöötamisest, Eesti riigikaitse toimimise põhimõtted jpm. NATO päeva orienteerumismängus osales 20 kooli oma võistkondadega. Kokku osales NATO päeval üle 3 500 inimese, päeva kajastasid rohkelt kirjutav meedia, raadio ja televisioon. Oktoobris 2010 andis EATA välja ka NATO-teemalise erilehe koostöös Postimehega. 2010. aasta erilehe läbivaks teemaks oli „Missioonid“, kajastamist leidsid Eesti erinevad missioonid läbi aastate, keskendudes peamiselt küll NATO missioonile Afganistanis. Artikleid kirjutasid nii diplomaadid, sõjaväelased ja eksperdid (sh kaitseministeeriumist, välisministeeriumist jt). Lehetiraaž oli 80 000 eks. (neist 60 000 eesti keeles ja 20 000 vene keeles)

2011-2013 tähistati samuti aprillis NATO päeva erinevate üritustega. Näiteks 4.-6. aprillil toimus Tallinnas ja Saka mõisas NATO-Euroopa Liidu ümarlaud, kus oli esindatud 19 riiki üle maailma ning mis suurendas osalejate teadmisi NATOst, Euroopa Liidust ning NATO töökorraldusest sisaldades NATO töö simulatsiooni. Ümarlaua esimesel päeval said osalejad kuulata loenguid NATOst, Euroopa Liidust ja diplomaatiast ning järgmistel päevadel arutati Saka mõisas NATO tuleviku, eesmärkide ja probleemide üle.

2014, 29. märtsil täitus Eestil NATOga liitumisest 10 aastat. Seoses olulise sündmusega korraldas Eesti NATO Ühing Lennusadamas avaliku ürituse NATO päev Lennusadamas 2014. Esindatud olid Kaitseliidu ja Naiskodukaitse liikmed, Noorkotkad ja Kodutütred. Soovijad said end proovile panna ka NATO sportlikel katsetel. Lisaks oli võimalus teha annetusi Carolin Illenzeeri Fondi ja heategevuskampaania „Anname au!“ raames. Sõna said kaitseminister ja NATO rahvusvahelise sõjalise staabi ülema asetäitja kindralmajor Neeme Väli. Toimus paneeldiskussioon teemal „NATO 65“. Samuti kõnelesid Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, Vabariigi Presidendi julgeolekunõunik Merle Maigre ja ERR toimetaja-saatejuht Astrid Kannel. Päeva juhtis Urmas Reitelmann. Viimaste aastate suurim Kaitseväe, Kaitseliidu ja teiste riigikaitse ning julgeolekuga tegelevate organisatsioonide ühisüritus tõi kohale üle 6000 inimese. Üritus toimus koostöös Kaitseväe, Kaitseliidu, Välisministeeriumi, Siseministeeriumi, Kaitseministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Lisaks toetasid üritust mitmed ettevõtted ja rahvusvahelised fondid. Ürituse pildid leiab Eesti NATO Ühingu Facebook´i lehelt SIIT.

2015, 2.-4. aprill rahvusvaheline konverents “NATO&EU Roundtable 2015” 2015. aasta jooksul oli üheks Eesti NATO Ühingu tegevuseks rahvusvahelise konverentsi, „NATO ja Euroopa Liidu ümarlaud” läbiviimine. Üle-Euroopaline noortekonverents toimus koostöös Välisministeeriumi, Friedrich Eberti Fondi ja Eesti Välispoliitika Instituudiga. Tegemist oli kolmandat korda toimuva rahvusvahelise konverentsiga bakalaureuse- ja magistriõppe tudengitele, mis sisaldas esimesel päeval Tallinnas Palace Hotellis toimuvaid loenguid NATO ja Euroopa Liidu võimalikust kaitsekoostööst, rahvusvahelisest julgeoleku- ja välispoliitikast ning välispoliitika tulevikusuundumustest arvestades olukorda maailmas. Seejärel liiguti ühiselt Saka mõisa, kus järgneval kahel päeval toimus NATO simulatsioon. Ümarlaua töökeeleks oli inglise keel. Konverentsil osales 24. riigist pärit noored, kelle teadmised Eestist, NATOst ja Euroopa Liidu toimimisest paranesid oluliselt. Konverentsi tagasisidest lähtus, et kõik tagasiside täitnud jäid üritusega rahule ning kõige enam pakkus huvi partnersuhetest kõnelev paneel “Evolving Partner Relations”. Saka mõisas koostatud grupitöödest valmisid töögruppide kokkuvõtted, mida saab kasutada edaspidises töös noorte teadmiste arendamisel ning tegevuste analüüsil.

2016, 4. aprillil kohtusEesti NATO Ühing NATO 67. aastapäeva tähistamise raames USA Marylandi rahvuskaardi kindralmajor Linda L. Singhiga, kes on Marylandi Rahvuskaardi ülem alates 2015. aasta jaanuarist. Varasemalt on ta Eestit külastanud ühel korral. Kaitseväe, Kaitseliidu ja Marylandi Rahvuskaardi koostöö sai alguse pärast kaitseväe taasloomist. Rahvuskaart on korraldanud kaitseväelaste ja kaitseliitlaste koolitust Ameerika Ühendriikides ning panustanud Kaitseliidu kui vabatahtliku riigikaitseorganisatsiooni tugevdamisse. Eesti NATO Ühingu poolt osalesid kohtumisel EATA nõukogu esimees Marko Mihkelson, juhatuse esimees Krista Mulenok, projektijuhid Mariita Mattiisen, Kersti Siilivask ja Tiina Uibo ning meedianõunik Marica Lillemets. Lisaks olid kaasatud ka EATA partnerid Sigrid Hartman ja Tiiu Pohl ning kaitseliidu poolepealt ka Toomas Väli, Silva Kiili ja Meelis Kiili. Kindral Singhi soov oli kohtuda EATA inimestega, kuulda NATO Ühingu tegemistest ning rääkida täpsemalt ka naiste rollist riigikaitses ja julgeolekus. Olles ise naiskindral, pidas ta väga oluliseks nende teemade käsitlemist ja laiemale ühiskonnale tutvustamist.

2017, 30.03-01.04.04 toimus tähistamaks Eesti NATOga liitumise13ndat aastapäeva ja NATO  68. sünnipäeva rahvusvaheline noortekonverents „NATO-Euroopa Liidu Ümarlaud“. Eesmärgiks oli kutsuda kokku noored eksperdid üle maailma, et rääkida ja arutada välis- ja julgeolekupoliitika teemadel ning NATO ja Euroopa Liidu võimalikest koostöökohtadest. Läbivaks teemaks olid NATO ja Euroopa Liidu koostöövõimalused kaitsevaldkonnas. Ümarlaua esimene päev toimus Riigikogu konverentsisaalis, kus osales kokku ca 120 inimest. Lisaks 60-le noorele eksperdile erinevates riikidest olid esimese päeva konverentsile oodatud erialaeksperdid, poliitikud, ministeeriumite töötajad, ülikoolide inimesed ja Eestis resideeruvad saadikud. Teine ja kolmas päev viidi läbi Saka Mõisas Ida-Virumaal, kus toimus NAC’i simulatsioon.

Lisaks toimus NATO päeva raames loomekonkurss joonistusvõistlusena, mille teemaks oli “Meie liitlased”. Vanusepiirangut konkursil ei olnud, kuna sooviti kaasata kogu ühiskonda. 40 saabunud võistlustööd kajastasid Eesti kaitsetemaatikat ja liitlaste kohaolekut. Tööd riputati üles Tapa sõjaväelinnaku õppehoone koridori. Võitjad kuulutati välja NATO päeval 4. aprillil ning loomekonkursi võitjate külastus Tapa sõjaväelinnakusse toimus 28. aprillil.

2018, 5.-6. aprillil toimus Eesti NATOga liitumise 14. aastapäeva ja NATO 69. sünnipäeva tähistamiseks Tallinna Ülikoolis konverents, kus keskenduti uutele arengutele hübriidsõjas, Euroopa Liidu ja NATO koostööle küberkaitse ja strateegilise kommunikatsiooni valdkonnas ning ühiskonna vastupanuvõimele valeinformatsiooni ja propaganda suhtes. Paneeldiskussioonidel esinesid eksperdid Belgiast, Taanist, Eestist, Soomest, Saksamaalt, Lätist ja USA-st. Konverentsist võttis osa 57 noort ametnikku ja diplomaatiaüliõpilast kokku ligi 30st riigist, lisaks Eestis resideeruvad suursaadikud, diplomaatiaüliõpilased ja julgeolekueksperdid. Paneeldiskusioonidele järgnes NATO simulatsioon Saka mõisas 5. ja 6. aprillil. Konverentsi toetasid Friedrich Eberti Fond, NATO peakorter, kaitseministeerium ja välisministeerium. Konverentsi paneeldiskussioonide inglisekeelset kokkuvõtet saab lugeda SIIT.

2019 – NATO 70. sünnipäeva ja Eesti NATOga liitumise 15. aastapäeva tähistamiseks toimus läbi aasta väga mitmeid üritusi.Eesti NATO Ühing andis välja eesti, inglise, vene ja saksa keeles bukleti “70 aastat muutumatuna püsinud Washingtoni leping”. See oli sisuliseks materjaliks kogu NATO 70/Eesti 15 projekti elluviimisel. Bukleti pani kokku EATA liige Lauri Lepik. Väljaannet esitleti ja jagati NATO Expert Workshop’il ja EATA üritusel 28. märtsil ning avalikul üritusel 29. märtsil, mil tähistati Eesti NATO-ga liitumise 15. aastapäeva ja NATO 70. aastapäev. Bukletti kasutati NATO loengute läbiviimisel eesti ja vene õppekeelega koolides ning jagati avalikel üritustel üle Eesti.

NATO70 projekt „Games as Learning Tools About NATO – a worldwide social media campaign and online game competition”. Koostöös NATONIA mängu tiimi ja NATO peakorteri avaliku diplomaatia osakonnaga viis Eesti NATO Ühing 2019. aasta kevadel edukalt läbi ülemaailmse NATONIA mängu kampaania. Vt. lähemalt: www.natonia.com

28.03. toimus NATO70 Balti ekspertide ümarlaud “New Perspectives on Shared Security – NATO’s Next 70 Years”. Eesti NATO Ühing sai 2018. aasta lõpus NATO peakorteri avaliku diplomaatia osakonnalt palve korraldada Balti riikide ekspertide arutelu Tallinnas. Peamiseks teemaks olid NATO missiooni väljakutsed ja võimalused järgmiseks 70 aastaks ning tulevikutrendid NATO strateegilises piirkonnas. Alateemaks oli Baltikumis „Naised, rahu ja julgeolek: laiendades ja integreerides agendat“ (“Women, Peace and Security: Expanding and Integrating the agenda”). Ümarlaudade kokkuvõtetest pani kokku Carnegie Europe publikatsiooni „New Perspectives on Shared Security: NATO’s Next 70 Years“, mida esitleti novembris NATO juhtkonnale. Ühingu soovitusi saab lugeda 15 peatükist.

29.03. toimus Eesti NATO-ga liitumise 15. aastapäeva ja NATO 70. tähistamiseks avalik heategevusüritus. Aastapäevade väärikaks tähistamiseks korraldas Eesti NATO Ühing selle koostöös NATO peakorteri, Kaitseministeeriumi, Välisministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Üritusel aitasid Naiskodukaitsjad koguda Sinilille toodete müügiga annetusi Sinilillekampaania toetuseks. Ürituse avas peaminister Jüri Ratas. Esinesid välisminister Sven Mikser, NATO peakorteri avaliku diplomaatia osakonna programmijuht Eric Povel ja Kaitseliidu peastaabi ülem Jaak Mee. Kohapeal näidati Eesti Kaitseväe sõjatehnikat. Spordihallis oli näituseala, kus partnerid näitasid tehnikat ning tutvustavad oma tegevusi. Lisaks korraldasid liitlasväed sportlikke võistlusi noortele ning toimus Kahoot mäng, kus sai proovile panna oma teadmisi NATO kohta. Üritusel kuulutati välja NATO 70/Eesti 15 noorte video loomekonkursi võitjad, keda ootas ees 2019 aasta suvel auhinnareis Ühendkuningriigis paiknevasse NATO kiirreageerimiskorpuse staapi (Allied Rapid Reaction Corps Headquarters). Lisaks tutvustati ülemaailmset NATONIA mängu kampaaniat ja toimus põnev istevõrkpalli võistlus Vigastatud Võitlejate Ühingu võrkpallimeeskonna ja liitlasvägede vahel. Meelelahutust pakkusid ajateenijate bänd ja Svjata Vatra. Leidis aset julgeolekupoliitika paneeldiskussioon teemal “Miks minul on NATO´t vaja?”

04.-06.04. toimus NATO 70. sünnipäeva ja Eesti NATOga liitumise 15. aastapäeva tähistamiseks rahvusvaheline noortekonverents „NATO ja Euroopa Liidu ümarlaud“ Eesti NATO Ühingu korraldamisel. Konverentsi eesmärgiks oli kutsuda kokku noored eksperdid üle maailma, et rääkida ja arutada välis- ja julgeolekupoliitika teemadel ning NATO ja Euroopa Liidu võimalikest koostöökohtadest. NATO ja Euroopa Liidu ümarlaua esimene päev toimus Hilton Tallinn Park hotellis, kus osales kokku umbes 120 inimest. Lisaks 60le noorele eksperdile erinevatest riikidest osalesid esimese päeva konverentsil suursaadikud, erialaeksperdid, poliitikud, ministeeriumite töötajad, ülikoolide esindajad. Teine ja kolmas päev viidi läbi Saka Mõisas ning Narvas Ida-Virumaal, kus toimusid simulatsioonid.

2019. juubeliaasta jooksul viis Eesti NATO Ühing läbi loomeprojekti, mille raames esitasid 16-19 aastased noored enda loodud video teemal “70-aastane NATO 15 aastat Eestis”. Projekt toimus koostöös Kaitseministeeriumiga, Haridus- ja Teadusministeeriumiga, NATO peakorteri ning NATO HQ Allied Rapid Reaction Corps-ga. Meeskondade suuruseks oli lubatud 2-4 inimest ning kaasata ka koolipoolne juhendaja. Loomekonkursi peamiseks sihtrühmaks olid koolinoored (eesti- ja venekeelsed noored) vanuses 16-19 aastat. Videoprojekti tehnilisteks kriteeriumiteks oli: video pikkuseks 1-5 minutit, eesti-, vene- või inglisekeelne, sisuks NATO- teemaline õppematerjal. Loomekonkursile laekus 42 videot, millest 40 vastasid kriteeriumitele. Loomekonkursi võidureis viis noored 15.-18.07.2019 Ühendkuningriigis paiknevasse NATO kiirreageerimiskorpuse staapi (Allied Rapid Reaction Corps Headquarters).

2020, 17.02.-29.03. korraldas Eesti NATO Ühing noortele loomekonkursi, mille eesmärgiks oli luua disainitud slogan. Slogani teemadeks võisid noored valida endale sobiva: *NATO; *riigikaitse; *julgeolek; *NATO ja partnerid; *Eesti-NATO. Slogan võis olla joonistatud, meisterdatud, arvutis disainitud vms. Disain pidi sisaldama vähemalt ühte slogan-tüüpi lauset (hüüdlauset kas eesti, vene või inglise keeles) ja olema graafiliselt/kunstiliselt kujundatud ning esteetilise välimusega.  Konkursil sai osaleda 16 – 19-aastane Eesti kodanik. 18. märtsiks valis ekspertidest koosnev žürii töödest välja 10 paremat. Väljavalitud tööd läksid rahvahääletusele nii Facebookis kui Eesti NATO Ühingu Instagrami lehel. Kolm enim koondhääli saanud sloganit kuulutati välja 29. märtsil, mil tähistati Eesti NATO-ga liitumise 16. aastapäeva. Auhinnaks said võitjad NATO sümboolikaga meeneid, kuna preemiareis oldi sunnitud ära jätma koroonapandeemiast tingitud reisipiirangute tõttu.  

2021, 02.02. möödus 20 aastat Eesti NATO Ühingu asutamisest, mille tähistamiseks salvestati hulgaliselt intervjuusid ühingu liikmetega. Intervjuusid saab vaadata siit.

29.03 toimus Eesti NATOga liitumise 17. aastapäeva tähistamiseks koostöös Kaitseministeeriumiga EATA võrgustiku liikmetele internetis vebinar, kus kaitseminister Kalle Laanet rääkis sõjalise kaitse jätkusuutlikust arengust. Kaitseminister rõhutas, et peab oluliseks eelhoiatussüsteemi ja merekaitse tugevdamist, koostöö jätkamist liitlastega, arendus- ja teadustegevuse ning kaitsetööstuse toetamist.

08.04. toimus NATO 72. sünnipäeva tähistamiseks NATO avaliku diplomaatia osakonna, NATO ühingute katuseorganisatsiooni (ATA) ja NATO ühingute noorte katuseorganisatsiooni (YATA) koostöös virtuaalne arutelu Zoom’is teemal: “What the Next Generation has to say about NATO´s future“. Üritust võõrustas ATA asepresident ja Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees Krista Mulenok.

2022, 02.02 möödus 21 aastat Eesti NATO Ühingu asutamisest.

29.03 toimus BalticTalks veebiseminar Balti riikide suusaadikutega NATOs, kus Eestis esindas härra Jüri Luik.

04.04 toimus veebiseminar võrgustiku liikmetele seoses NATO päeva tähistamisega koos Marge Mardisalu-Kahariga.

2023, 02.02 möödub 22 aastat Eesti NATO Ühingu asutamisest.

29.03 möödub Eestil 19. aastat NATOga liitumisest, mida sai tähistatud veebiseminariga eFP teemal Eestis koos kolonel Bevaniga