Õpetajate seminarid

Eesti NATO Ühing hakkas alates asutamisest 2001. aastal tegelema gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate koolitamisega NATO teemadel. Kogu ühingu ajaloo jooksul on toimunud jooksvalt ka loengud koolides ja palju muid üritusi kooliõpilastele ja õpetajatele. Teabeüritus „Räägime NATOst“ on toimunud regulaarselt alates 2001. aastast nii eesti kui vene õppekeelega koolidele lisaks veel mitmed NATO ühingu poolt vahendatud eraldi kohtumised ja teabeüritused koolides. Korraldatud on ka mitmeid õppereise kooliõpilastele, üliõpilastele ja õpetajatele.

Alates 2000ndate aastate keskelt on Eesti NATO Ühing regulaarselt korraldanud lisaks õppereisidele ja teabepäevadele koolides ka õpetajate kevad-, suve-, sügis- ning talvekoole.

2006 aasta oktoobris ja detsembris toimus ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele kaks õppereisi Brüsselisse NATO peakorterisse, kus külastati ka Eesti alalist esindust NATO juures, kohtuti ametnikega, kohtumistel kuulati ülevaateid NATO struktuurist, osalusest operatsioonidel, NATO eelarvepoliitikast, igapäevategevusest jpm. vesteldi ning saadi vastuseid huvipakkuvatele küsimustele.  

Riigikaitse ja integratsiooniteemalistel seminaridel osaleb keskmiselt umbes 80 ajaloo-, ühiskonnaõpetuse ja riigikaitse õpetuse õpetajat eesti- ja venekeelsetest koolidest üle Eesti.

2007 aasta märtsis ja detsembris toimus taas ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele kaks õppereisi Brüsselisse NATO peakorterisse, kohtuti ametnikega ning saadi hea ülevaade toimuvast, et teadmisi ka koolides edasi õpetada.

2007 Eesti NATO Ühing koostöös Tallinna Ülikooli ja Eesti Entsüklopeediakirjastusega andis välja teatmiku „NATO A ja O“

2008 toimus nii eesti kui vene õppekeelega koolide õpetajatele märtsis Pärnus kevadkool ja augustis Laulasmaal suvekool ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele. Integratsiooni  ja riigikaitsealase seminari teemaks oli „Eesti riigi arengud ja perspektiivid“.

2009, 22.-24. augustil toimus integratsiooni ja riigikaitse teemaliste seminaride raames eesti ja vene õppekeelega koolide ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate suvekool teemal „Eesti riigi arengud ja perspektiivid“ käsitelede lähiajalugu ja ühiskonnakorraldust. Eesmärk oli arutada, kuidas saaks paremini toimuda Eesti ajaloo õpetamine koolides, integratsioon Eesti ühiskonnas ja riigikaitsealase teadlikkuse tõstmine. Õpetajad said ekspertidega vahetult arutada Eesti ühiskonnakorralduse teemal, kuidas lähiajalugu on selle kujunemist mõjutanud. Suvekoolis osales 83 õpetajat.

2010, jaanuaris toimus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate talvekool Narva-Jõesuus, mis keskendus Eesti rollile rahvusvahelistes organisatsioonides. Eesmärk oli suurendada eesti ja vene koolide õpetajate ja õpilaste omavahelist suhtlust ning ühtlustada arusaamu lähiajaloost ning ühiskonnakorraldusest, tõsta riigikaitse alast teadlikkust ning toetust. Osales üle 80 eesti ja vene koolide ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja.

2010, sügisel toimus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumigaajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate sügiskool Pärnus, kus keskenduti teemale – majanduskriis kui demokraatia proovikivi ja vaadeldi majanduskriisi mõju riigikaitsele. Osales üle 80 eesti ja vene koolide ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja.

2011 aastal viidi läbi koolitusprojekt „Minu riik ja riigikaitse“. Projekti peamiseks eesmärgiks oli suurendada toetust Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga seotud temaatikale ning arendada laiemat suhtlemist ja debatti kahe keele kogukonna koolide vahel. Oluliseks lisandväärtuseks oli kasvatada omavahelist arusaamist, dialoogi, sallimist ja mingil määral ka suhtlemist ja kontaktide loomist kahe eri keelega (eesti ja vene) koolide vahel. Projekti vältel korraldati 5 koolitusseminari (üks neist 3-päevane). Koolitusprojektil oli kaks peamist sihtgruppi – gümnaasiumiõpilased ja õpetajad (eelkõige ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajad). Projektis oli rohkesti osalejaid, huvi oli suur ja arutelud elavad.

2012, 23-25. märtsini toimus projekti ”Näen, õpin, õpetan” raames koolitus õpetajatele aktiivõppe meetoditest ajaloo õpetamisel. Projekt „Näen, õpin, õpetan“ oli suunatud eelkõige ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele eesmärgiga õpetajate vahendusel tõsta eesti- ja vene kooliõpilaste riigikaitsetahet, ajalootundmist ning suurendada lõimumist. Projekti käigus viidi läbi kolm koolitust, sealhulgas kaks kahepäevast seminari ning kolmepäevane suvekool. Samuti toimus ühepäevane aktiivgrupi ettevalmistav seminar, kus osalenud määrasid edaspidiste tegevuste raamistiku ning eesmärgid. Õpetajad kui infokanal, kelle kaudu kujuneb noorte inimeste suhtumine riigikaitsesse, ja kelle abil õpitakse Eesti ajalugu ning kodaniku rolli, on äärmiselt oluline sihtgrupp, kellele mõeldud koolitusi on võrdlemisi vähe. Seetõttu soovis EATA panustada õpetajate ja noorte koolitusse ühiskonna, riigikaitse ja seadusandluse teemadel. Samuti tutvustati koolitustel aktiivõppemeetodeid, mis õpetajate tagasiside põhjal oli igati õnnestunud ettevõtmine.

2012, 2.-5. mail toimus ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate õppereis Brüsselisse. 

2012, 20-22. augustil toimus projekti ”Näen, õpin, õpetan” raames suvekool õpetajatele aktiivõppe ja kogemusõppe meetoditest ajaloo õpetamisel.

2013, 21.-22. märtsil toimus projekti „Eesti maailmas, maailm Eestis” raames ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate kevadkool, millega toodi õpetajateni teadmised Eesti välisesinduste tööst ja Eesti esindamisest maailmas. Koolitus toimus esimesel päeval välisministeeriumis ning teisel päeval oli õpetajatel võimalus külastada Eestis asuvaid väliriikide saatkondi ning tutvuda lähedalt saatkondade tööga. Projekti käigus viidi läbi kolm koolitust, sealhulgas kaks kahepäevast seminari ning kolmepäevane suvekool. EATA leiab, et just õpetajate kaudu jõutakse noorteni ning on ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse tundides õpetatu mõjutab oluliselt noorte arusaama riigikaitsest ja kodanikuühiskonnast. Seetõttu panustab Ühing jätkupidevalt ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate koolitamisesse.

2013, 21-23. augustil toimus projekti „Eesti maailmas, maailm Eestis” raames suvekool õpetajatele. Suvekoolis käsitleti meedia mõju ühiskonnale ning noortele. Suvekoolis osalesid nii avaliku sektori esindajad, ajakirjanikud kui ka ühiskonnateadlased ja õppejõud.

2013, 23.-25. oktoobril toimus Kuressaare Linnateatris ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele suunatud koolitus, valimiste teemaline sügiskool, projekti „Eesti maailmas, maailm Eestis“ raames. Üritusel käsitleti valimiste mõju ja korraldust ning lisaks olid paneeldiskussioonil esindatud kõik erakonnad ja käsitleti viimaste valimiste tulemusi Eestis.

2014, 20.-21. märtsil toimus õpetajate kevadkool „10 aastat NATOs ja ELis”. See oli kahepäevane õpetajate kevadseminar Tallinnas, Tallink Spa & Conference Hotellis, kus koolituse jooksul esinesid 40-le ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajale kaitse-, välis- ja rahandusministeeriumi, Kaitseressursside ameti, Riigikogu, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse, Hugo Treffneri gümnaasiumi ning Tarbijakaitseameti esindajad. Kevadkool toimus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Euroopa Komisjoni ja Friedrich Eberti Fondiga.

2014, 20.-22. augustil toimus ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate suvekool „Võrdne kohtlemine”. Eesti NATO Ühing korraldas selle koostöös Inimõiguste Keskusega tutvustamaks võrdse kohtlemise temaatikat eelkõige seetõttu, et õpetajad oma töös ebavõrdset kohtlemise märkama õpiksid. Õpetajate kaudu suunatakse teadmised ka õpilasteni.

2014, 22.-24. oktoobril toimus seminar ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele.Koostöös Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskusega ja RKK töötaja Madis Mikko juhendamisel korraldati seekord venekeelne seminar õhukese riigi ning julgeoleku teemadel. Üritusel osales ligi 40 õpetajat. Seminari raames külastati ka Ämari lennubaasi ning Sõjamuuseumi.

2015, 19.-20 märtsil toimus haridustöötajate kevadkool, mille teemaks oli „Hästiturvatud kooliarvutist Euroopa digikoostööni“. Kahe päeva jooksul käsitleti koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega küberkaitse väljakutseid, võimeid ning küberturvalisuse vajalikkust. Kevadkoolis osalesid haridustöötajad kohalikest omavalitsustest, koolidirektorid, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ja riigikaitseõpetajad nii eesti kui vene õppekeelega koolidest. Seminaril külastati muuhulgas NATO küberkaitsekeskust Tallinnas ja IKT demokeskust, andes õpetajatele lisaks teoreetilistele teadmistele ka võimaluse näha lähedalt e-riigi ja küberturvalisuse alast tööd. Sai kuulata ka Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi ettekannet Euroopa Liidu digitaalse turu arengu teemal. Kevadkool pani aluse Eesti NATO Ühingu ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koostööle, mille tulemusel avati koolis 2015 aasta sügisel küberkaitse õppesuund.

2015, 17.-19. augustil toimunudõpetajate suvekooli teemaks oli „Inimõigused ja julgeolek”. Suvekool toimus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Friedrich Eberti Fondi, NATO peakorteri ning Inimõiguste Instituudiga. Suvekooli raames veedeti kolm päeva Narva-Jõesuu SPA hotellis ning käsitleti inimõiguste tähtsust julgeolekupoliitikas, hariduses ning Eestis üldiselt. Lisaks oma ala spetsialistide ettekannetele näidati ka inimõiguste teemat käsitlevat filmi ning korraldati teemakohane viktoriin osalenud haridustöötajatele. Esinejate seas oli erinevate ministeeriumite ametnikke, vabaühenduste liikmeid, riigikogulasi ja auhinnatud haridustöötajaid. Teemakohaselt oli üritusel võrdselt nii mees- kui ka naissoost osalejaid ning õpetajaid eesti ja vene õppekeelega koolidest.

2015, 20.-21. oktoobril toimus sügiskool Tallinnas Sisekaitseakadeemias ning Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledži Muraste kompleksis. Sellel osales 40 vene õppekeelega koolide ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat üle kogu Eesti. Seekordse õpetajate sügiskooli teema oli „Laiapõhjaline siseturvalisus“. Seminar lähtus sellal koostamisel olevast siseturvalisuse arengukavast, mis rõhutas nii erinevate ametkondade integreeritud koostöö vajadust kui ka koostööd erasektori ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega. Teiseks seminari märksõnaks oli „innovaatilisus“, mis tähistab uuenduslike mõtete ja meetodite kasutamist laiapõhjalisel siseturvalisuse tagamisel. Koolitus korraldati koostöös Sisekaitseakadeemia, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ning Friedrich Eberti Fondiga.

2016,  23.-24. märtsil toimus haridustöötajate kevadkool Rakveres ja Tapal. Esimesel päeval käsitleti teemat „Militaartemaatika ja ühiskond” konverentsi vormis, mis toimus Aqva Spa ruumides. Teisel päeval käidi Tapal sõjaväeosa ja liitlastega tutvuma. 

2017, 16-17. augustil toimus 10nes ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate suvekool Põltsamaal,  mis toimus koostöös Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Eesti NATO Ühingu korraldatud õpetajate suvekooli teemaks oli “Kuidas kaitsta end vaenuliku mõjutustegevuse eest?”.

2018, 13-14. augustil toimus 11nes ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate suvekool Pühajärvel. See viidi läbi koostöös Estonian Business Schooli Ärieetikakeskuse, Fridrich Eberti Fondi ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Seekordse Eesti NATO Ühingu korraldatud õpetajate suvekooli teemaks oli „Küberturvalisus ja eetika koolis”.

2019, 13.-14. augustil toimus 12nes õpetajate suvekool Läänemaal. See keskendus ennetustööle Eestis, kus anti ülevaade Eesti valdkondadeülese ennetustöö kontseptsioonist. Samuti toimusid suvekoolis praktilised töötoad, kus kõigil õpetajatel oli võimalik aktiivselt osaleda ning mõtteid avaldada, ning oma igapäevaellu kaasa võtta häid ideid ekspertidelt ja kolleegidelt. Kõik haridustöötajad osalesid kõigis kolmes töötoas. 14. augustil toimus küberkaitse valikkursuse ainekava digiõpiku ja õppematerjali tutvustus.

2020, 11.-12. augustil toimus 13nes õpetajate suvekool Raplamaal Luhtre Turismitalus. See Eesti NATO Ühingu poolt läbi viidud suvekool keskendus digiajastu ohtudele ja võimalustele end nende ohtude eest kaitsta. Lisaks tutvustati libauudiste ja digitaalse jalajälje kontseptsioone ning nende mõju meie ühiskonnale. Haridustöötajatele aitasid antud teemasid selgitada Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjaniku Indrek Treufeldt, sõnumilooja Kadri Paas, TalTech projektijuhi Birgy Lorenz ning kaitseliitlane ja Pärnu Mai Kooli IT ja andmekaitsespetsialist Hanno Saks. Seekord osales suvekoolis 47 ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse, riigi- ja küberkaitse õpetajat üle Eesti.

202110.-11. augustil toimus Võrus ajaloo-, ühiskonna-, riigikaitse- ja küberkaitse õpetajatele 14nes suvekool julgeoleku- ja välispoliitika, meediakirjaoskuse ning infosõja teemadel.  Korraldajateks olid Eesti NATO Ühing koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi ning Friedrich Eberti Fondiga. Seekord keskenduti julgeoleku- ja välispoliitikale, meediakirjaoskusele, infosõja temaatikale ning anti ideid, kuidas läbi simulatsioonide ja mängude õpetada NATO väärtusi. Suurbritannia kaitseatašee kol-ltn Matthew Hing andis online ettekandes ülevaate liitlasvägede tegevusest Eestis. Suvekooli raames sai rohkem teada ka nutitelefoni kasutamisest ja kaitsmisest ning andmete kustutamisest. Multikultuursusest ja ajaloosündmuste tõlgendamisest, Venemaa propaganda narratiividest ajaloo infosõja relvana, mis suunatuna Balti riikide vastu rääkis Tartu Ülikooli kaasprofessor ja Kaitseväe Akadeemia vanemteadur Vladimir Sazonov. Toimus töötuba: Nutitelefoni kasutaja peamised ohud, kus Häkkerikoda MTÜ esindaja Eno Menov andis praktilisi nõuandeid nutiseadme kasutaja kaitseks. EATA liige Hindrek Lootus rääkis Põhja-Atlandi Nõukogu (NAC) simulatsiooni ettevalmistamisest. NATONIA mängu looja Joonas Mengel tutvustas mängu ja näitas sellekohast videot. Hanno Matto ja Tarvo Sarmet, Riigivanem August Rei Sihtasutusest pidasid ettekande „Riigivanem August Rei: 3+1 põhjust, miks rääkida ajalootunnis veel ühest onklist, keda pole isegi õpikus!?“ Toimus üllatusmäng. IREX noorte meediapädevuse treener rääkis meediakirjaoskuse olulisusest ja sellega seotud väljakutsetest.

2022. aastal suvekooli ei toimunud. 

Aset leidsid regulaarselt veebiseminarid ning koolikülastused, lisaks kohtusime riigikaitseõpetajatega 28.–29.09.2022.a. Tapal ja Rakveres toimunud seminaril.

2023. aastal suvekooli ei toimunud.