Euroopa haridusministrid tähtsustavad kodanikuharidust

Täna algab Ungari pealinnas Budapestis Euroopa Liidu haridusministrite mitteametlik kohtumine, mille peateemaks on kodanikuhariduse edendamine. Eestit esindab Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe.

EL_logo_370x251Täna algab Ungari pealinnas Budapestis Euroopa Liidu haridusministrite mitteametlik kohtumine, mille peateemaks on kodanikuhariduse edendamine. Eestit esindab Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe.

Praeguse Euroopa Liidu eesistujariigi Ungari ettepanekul keskendub diskussioon kodanikupädevuse ja aktiivse kodaniku kujundamisele, ettevõtlikkuspädevusele ja finantskirjaoskusele ning kodanikuharidusele koolides.

Eesti noorsootöö seadus loob alused noorte aktiivseks osaluseks kogukonna elus, seda osaluskogude ja noorteühing ute kaudu. Noorsootöö strateegias on kõiki noorsootöö valdkondi läbiva meetmena esile toodud kodanikukasvatuse suurendamine ning mitmekultuurilisuse väärtustamine. Noorsootöö kaudu toetatakse Eestis ettevõtlikkuspädevuse väljakujunemist, mitteformaalne haridus võimaldab ka tõrjutuse riskis olevate noorte kaasamist. Sotsiaalset dimensiooni toetab Eestis olulisel määral ka noortekeskuste tegevus, mis loob uusi koostöömehhanisme kohaliku kogukonna, sh kooli, noorte, tööandjate jt vahel.

Üldhariduse riiklikes õppekavades tähtsustatakse põhi- ja gümnaasiumihariduse alusväärtustena üldinimlikke väärtusi ja ühiskondlikke väärtusi, tähelepanu keskmes on ettevõtlikkuse ja finantskirjaoskuse arendamine. Viimaseid ei suuda kujundada kool üksinda, vaid üksnes koostöös pere ja finantsasutustega. Viimasel ajal on mitmed Eesti finantsasutused üles näidanud huvi finantskirjaoskuse edendamise vallas, mille tulemusena on valminud või käivitun ud e-õpikud, interneti mängukeskkonnad, õppematerjalide konkursid jne.

Allikas: EMSL